اِتوار
سفارشات خشکشویی اردلان

سفارشات خشکشویی اردلان

نمایش 1 - 20 از 463

ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس کد تحویل مجموع وضعیت پرداخت ارسال شود؟ تاریخ ثبت توضیحاتشرح سفارشارسال پیامک
1فرشیدسلیمی092104275998243155,000 تومان
 • پرداخت نشده
 • خیر
1401-11-09

3 عدد شستشو و اتو شلوار

2 عدد شستشو و اتو کاپشن معمولی

2عاطفهزارعی09189803402000460,000 تومان
 • پرداخت نشده
 • خیر
1401-11-09

2 عدد اتو پیراهن

1 عدد شستشو و اتو مانتو

3رسشولرضایی09187868700671660,000 تومان1401-11-09

1 عدد شستشو و اتو کت و شلوار

4حیدرعلیقجعلی09186579409829550,000 تومان1401-11-09

1 عدد شستشو و اتو کاپشن پَر

5محراباصغری093623213468457105,000 تومان
 • پرداخت نشده
 • خیر
1401-11-09

1 عدد شستشو و اتو شلوار

1 عدد شستشو و اتو پیراهن

1 عدد شستشو و اتو پالتو بلند

6طاهرسنایی09188730769132050,000 تومان
 • پرداخت نشده
 • خیر
1401-11-09

2 عدد شستشو و اتو پیراهن

7امیرحسینخدامرادی09908185381319635,000 تومان
 • پرداخت نشده
 • خیر
1401-11-09

1 عدد شستشو و اتو نیم پالتو

8خلیلقنبرلو09194879460250935,000 تومان1401-11-09

1 عدد شستشو و اتو کت تکی

9ناهیدجعفرنیا09183702170740750,000 تومان
 • پرداخت نشده
 • خیر
1401-11-09

2 عدد اتو پالتو بلند

10شاپوررضانیا09185302926570265,000 تومان
 • پرداخت نشده
 • خیر
1401-11-09

1 عدد اتو پیراهن

1 عدد اتوکشی چادر

5 عدد خدمات متفرقه

11مشتریاحمدی091837851789116165,000 تومان
 • پرداخت نشده
 • خیر
1401-11-09

1 عدد شستشو و اتو شلوار

3 عدد شستشو و اتو پیراهن

1 عدد شستشو و اتو نیم پالتو

3 عدد خدمات متفرقه

12حمیدجمادی09023701870363870,000 تومان1401-11-09

1 عدد اتو شلوار

1 عدد اتو پیراهن

2 عدد اتو مانتو

13امیدگرشاسبی09189803250925950,000 تومان
 • پرداخت نشده
 • خیر
1401-11-09

1 عدد شستشو و اتو کاپشن پَر

14ناصرعبدالله پور09183701410527450,000 تومان1401-11-09

1 عدد شستشو و اتو کاپشن پَر

15خدیجهسلطانی09184138027907875,000 تومان
 • پرداخت نشده
 • خیر
1401-11-09

1 عدد شستشو و اتو شلوار

2 عدد شستشو و اتو پیراهن

16رشیددهقانی09195984098422450,000 تومان
 • پرداخت نشده
 • خیر
1401-11-09

1 عدد شستشو و اتو کاپشن پَر

17حمیدهمایی09183701764458280,000 تومان1401-11-08

2 عدد شستشو پتو یک نفره

18جوادفرمانی09183720857209330,000 تومان
 • پرداخت نشده
 • خیر
1401-11-08

2 عدد اتو پیراهن

19مشتریگرجی09188771642428255,000 تومان
 • پرداخت نشده
 • خیر
1401-11-08

1 عدد شستشو و اتو پالتو بلند

20داریوشحکمتیان09189803799192155,000 تومان
 • پرداخت نشده
 • خیر
1401-11-08

1 عدد شستشو و اتو پالتو بلند

ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس کد تحویل مجموع وضعیت پرداخت ارسال شود؟ تاریخ ثبت توضیحاتشرح سفارشارسال پیامک